Stadgar

1 kap

1§ Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” med särskild inriktning orientering.

2§ Föreningens namn

Föreningens fullständiga namn är FRÖLUNDA ORIENTERINGSLÖPARE, förkortat FOL. Föreningens organisationsnummer är 855101-9444. Föreningen har sin hemort i Göteborg

3§ Sammansättning, tillhörighet mm

Föreningen består av fysiska personer som upptagits som medlemmar.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

 • Svenska Orienteringsförbundet, och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i följande specialdistriktsförbund (SDF):

 • Göteborgs Orienteringsförbund (GOF), samt i RF:s distriktsförbund (DF) Västsvenska Idrottsförbundet.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan. På begäran av RF eller vederbörande SF eller SDF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4§ Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar 1 januari till 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet följande år.

6§ Firmateckning

Föreningen firma tecknas av styrelsen gemensamt eller om styrelsen så bestämmer av särskild utsedd person/personer.

7§ Stadgeändring

För ändring i stadgar krävs beslut på årsmötet av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

8§ Tvist/skiljenämnd

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, föreningen, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning
är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9§ Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslutet om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar skall användas till orienteringsverksamhet i Göteborgsdistriktet. Det skall även anges var den upplösta föreningens handlingar m. m. skall arkiveras. Beslutet jämte kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning skall skickas till vederbörande SF.

2 kap

1§ Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan får avslås endast om det kan antas att sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den styrelsen delegerat beslutanderätten till Medlemskapet gäller tills vidare. Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen eller delegerad person.

2§ Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens organ
 • Skall betala de avgifter som beslutats av föreningen
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap §2

3§ Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att ha särskilda villkor för den utövande av vissa uppdrag

4§ Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen eller muntligen anmäla detta. Om medlem inte betalar medlemsavgift under ett år får föreningen besluta om medlemskapets
upphörande. Om inte annat beslutas upphör medlemskapet när medlem avförs från medlemsförteckningen.

5§ Uteslutning m.m.

Medlem får uteslutas om medlemmen trots påminnelser har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Beslut om uteslutning får inte
fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

6§ Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap, RF:s stadgar.

7§ Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte då ärendet överklagats förrän ärendet blivit slutligen avgjort.

3 kap Årsmöte

1§ Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls i februari/mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före
mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämmer. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen skall detta anges i kallelsen. Styrelsen skall hålla verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt årsredovisning/bokslut tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. Styrelsens yttrande på inkomna motioner ska vara tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.

2§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftliga yttrande över motionerna.

3§ Sammansättning och beslutsförhet

Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlem företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem utöver sig själv. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på mötet krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller 12 år
 • att medlemskap har beviljats under föregående år (senast två månader innan årsmötet).

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av a) föreningens ordförande, sekreterare och kassör för en tid av ett år, b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år, c) två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

6§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

7§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär
det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmötet skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall senast en vecka före mötet tillställas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämmer. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställan vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för stadgeändringar och upplösning av föreningen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med det menas att den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal att det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om ordförande är röstberättigad. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9§ Ikraftträdande

Beslut fattade vid årsmötet gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning

1§ Sammansättning

Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen skall sammanträda när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2§ Åliggande

Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte. Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Medlemmarna skall informeras om eventuella avsägelser och upplysa om att de har rätt att komma in med förslag på kandidater. Senast två veckor innan årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag till medlemmarna. Innan kandidatnomineringen påbörjas på årsmötet skall valberedningen meddela det förslag beträffande det val nomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap Revision

1§ Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorerna skall oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

1§ Sammansättning

Styrelsen skall bestå av ordförande samt fyra till sju övriga ledamöter. Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2§ Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för RF:s och vederbörande SF:s
stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • Se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler
 • Verkställa årsmötets fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intresse
 • Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 5 kap 1§
 • Förbereda årsmötet

Ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordförande förhinder skall vice ordförande träda in i stället.

3§ Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordförande att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense
om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Ordförande får besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. Vid sammanträde skall protokoll upprättas.

4§ Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Styrelsen skall fortlöpande underrättas om beslut fattade med grund i en sådan överlåtelse.